کوروس آهنگ شهر عاشقا

کوروس آهنگ کل سوسن گل یاس

گل سوسن گل یاس شهر عاشقا کجاس

بیا با هم بمونیم دنیا مال عاشقاس

آهای عشق من ای یار

رسید نوبت دیدار

بازم تو خونه ی دل شده یاد تو بیدار

دلم میشمره تا صبح تموم لحظه ها رو

بازم شکوفه پر کرد تموم لحظه ها رو