اندی موزیک

پری شهر قصه تو قلب من نشسته

چشماشو غم گرفته بال و پرش شکسته

دختر شهر آبادان

لب هاش به رنگ انار

پری قصه هایی خاتون شهر مایی

شاهزاده وفایی