آهنگ هر کوچه به کوچه هر خونه به خونه هایده

هر کوچه به کوچه هر خونه به خونه

هر کوچه به کوچه هر خونه به خونه

دنبالت میگردم تا برگردی

تا برگردی خونه

وقتی توی کوچه عطر میپیچه

دل میگیره بهونه تا برگردی خونه

تا برگردی به خونه

اونی که به راه توست چشمای منه

قصه گوی تنهایی شب های منه

اونی سیاه توست دنیای منه

غرق به گناه توست لب های منه

به کتاب عشق من تو کلام آخری

روی بال خاطره تو با من هم سفری

به هوای پر زدن اگه آوازی باشی

دوست دارم که بعد از این با پروازی باشیم