کنسرت بهنام صفوی ۱۰ فروردین در بندر عباس

کنسرت بهنام صفوی

۱۰ فروردین در بندر عباس – هتل هرمز

فروش بلیت : www.hbelit.ir

رسانه سارین موزیک – کنسرت بهنام صفوی در هتل هرمز شهر بندر عباس برگزار میشود

بهنام صفوی پس از پشت سر گذاشتن دوره سخت بیماری خود و شروع تور کنسرت های

نوروزی اینبار در بندر عباس به اجرا خواهد پرداخت