اندی آهنگ آمنه

آهنگ امنه از اندی

آمنه چشم تو جام شراب منه

آمنه اخم رنج و عذاب منه

جونم ز دستت اتیش گرفته

مهر تو از دل بیرون نرفته

آمنه قلب من برای تو میزنه

امنه قهر نکن

دل نکن ز راز تو

ایولا به ناز تو

امنه نام تو درد و بلای منه