کامران رسول زاده : هرگز برای تیتراژ خواندن ۲۰ میلیون نمیدهم

سارین موزیک : کامران رسول زاده در گفتگویی با رسانه سارین موزیک مبنی بر اینکه

چرا آهنگهایش در تیتراژ های تلویزیونی استفاده نمیشود گفت :

۲۰ میلیون بدهم برای یک تیتراژ ؟ هرگز

ادامه مطلب را بخوانید