پناهندگی ساناز زرین مهر و پیوستن به Gem Tv

پناهندگی بازیگران زن ایرانی پایان ندارد

ساناز زرین مهر پس از صدف طاهریان ، رابعه اسکویی و… به شبکه Gem Tv پیوست و کشف حجاب کرد

آیا نباید ریشه یابی شود که علت پناهندگی بازیگران ایرانی چیست  ؟