تصاویر علی عبدالمالکی در مراسم تدفین مرتضی پاشایی

تصاویر علی عبدالمالکی در مراسم تدفین مرتضی پاشایی

علی عبدالمالکی در این مراسم خود را زیاد در معرض دید رسانه ها قرار نداد

به همین دلیل تصاویر اندکی از علی عبدالمالکی عزیز بدستمون رشیده

http://dl.sarinmusic.ir/1393/Aban/12116343298023020582.jpg

http://dl.sarinmusic.ir/1393/Aban/83417930874966138619.jpg