افزایش قیمت بنزین در سال ۹۵

احتمال افزایش قیمت بنزین تا پایان سال ۹۵

زنگنهه وزیر نفت در جمع خبرنگاران گفت : امسال شاهد افزایش نرخ بنزین در جایگاه های سوخت خواهیم بود