اندی و کوروس آهنگ خدای آسمونا

اندی آهنگ خدای آسمونها

خدای آسمونها خدای کهکشونها

برس به داد دل عاشق ما جوونها

دست بیگانه قلب ها تو خالی

حرفا دروغ عشق ها پوشالی

دوستت دارم ها فقط یه حرفه

عمرش قد یه گلوله برفه